Face to Face with the World – międzynarodowy projekt

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do międzynarodowego projektu edukacyjno- humanitarnego pod nazwą Face to Face with the World.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka.  Polega na prowadzeniu lekcji on-line we współpracy z uczniami z 16 państw świata. Skierowany jest do dzieci, które w wolontariacie potrafią odnaleźć swój cel, mogą poczuć się docenione, potrzebne. Jego celem jest łamanie stereotypowego patrzenia na świat, poznawaniu nowych kultur i tradycji, poszanowanie pokoju, walka z rasizmem i ksenofobią, pokazanie jak wojna, ubóstwo czy brak dostępu do edukacji wpływa na życie dzieci na świecie. Jego wartością dodaną jest rozwijanie kompetencji w zakresie języka obcego. Osobą, której zawdzięczamy udział w projekcie jest  Dyrektor Projektu Pani Anna Hora Lis, nasza doradczyni, opiekunka i koordynatorka.

Już w środę nasze pierwsze spotkanie on-line z uczniami z Kenii i ich nauczycielem Francisem.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są w prezentacji poniżej oraz na stronie Face to Face – International Educational and Humanitarian Organization.

 

In the current school year, our school joined the international educational and humanitarian project called Face to Face with the World. The project is under the honorary patronage of the Children’s Rights Ombudsman. It involves conducting online lessons in cooperation with students from 16 countries around the world. It is addressed to children who in volunteering can find their goal, they can feel appreciated, needed. Its aim is to break the stereotypical view of the world, learn about new cultures and traditions, respect for peace, fight against racism and xenophobia, show how war, poverty or lack of access to education affect the lives of children in the world. Its added value is the development of foreign language competence. The person we owe the participation in the project is Project Director Mrs. Anna Hora Lis, our advisor, supervisor, and coordinator
On Wednesday, we have our first online meeting with students from Kenya and their teacherFrancis.
Detailed information about the project is available in the presentation below and on the website
of Face to Face – International Educational and Humanitarian Organization.