Historia szkoły

Z kart historii Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie

,, Odsłoń swe tajemnice Kroniko z dawnych lat Przybliż nam trochę faktów I nazwisk i dat” J.W.

Jesteś stale w moich myślach
Ty poczciwa nasza szkoło
Takaś bliska i rodzinna
Przyodziana w zieleń w koło.
Bo Ty spełniasz swe funkcje
Rzetelnie i należycie
Wychowujesz i uczysz
I wprowadzasz nas w życie.
Wzbogacasz nasze umysły
Ubarwiasz miejskie życie
Budujesz system wspomnień
Które gdzieś drzemią skrycie.
Bo Ty naprawdę dla nas jesteś
Kolebką wiedzy i ozdobą
I dzięki Tobie każdy ma szansę
Zostać człowiekiem, Polakiem, sobą. J.W.

Historię szkoły opracowały: Barbara Drabek, Urszula Urbańczyk i Krystyna Mazur

1923 rok

Dokładnej daty powstania naszej szkoły nigdy nie ustalono. Wiadomo tylko, że wiąże się to z powstaniem fabryki w Porębie pod koniec XIII wieku. W 1918 roku ówczesny zarząd fabryki podzielił szkołę na Fabryczną i Gminną. Około 1923 roku obie szkoły zostały połączone i upaństwowione. Ich wspólną siedzibą został budynek Szkoły Fabrycznej.
Nosiła ona wówczas nazwę Siedmioklasowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Porębie. Liczyła 600 uczniów i miała siedem klas oddziałowych. Była to tzw. szkoła zbiorcza. Uczęszczały do niej dzieci z Poręby, Górki, Krzemiendy i Niwek po ukończeniu klasy czwartej. Kierownikiem ówczesnej szkoły był Antoni Słabiak.


Budynek Szkoły Fabrycznej

1928 – 1940

W 1928 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Teren pod jej budowę ofiarowała fabryka. Budynek szkolny został oddany do użytku w lutym 1935 roku. Budowę szkoły rozpoczął Antoni Słabiak, a dokończył nowy kierownik szkoły – Antoni Szaber. Od roku 1924 do 1939 zmieniali się kierownicy szkoły i skład grona nauczycielskiego. 4 września wkroczyły do Poręby wojska hitlerowskie i od tego momentu naukę prowadzono w budynku szkolnym w Porębie II.

1940 – 1945

Od lipca 1940 roku do lipca 1942 roku szkoły na terenie powiatu były zamknięte. Na początku lipca 1942 roku naukę wznowiono, kierownikiem tej szkoły był Lec Antoni , nauczycielami – Gawkowska Maria, Osys Kazimiera.
Realizowano program siedmioklasowej szkoły podstawowej języka polskiego, matematyki i przyrody.


Maria Gawkowska

1945 – 1956
Po wyzwoleniu Poręby przez wojska radzieckie (20 stycznia 1945r.) rok szkolny rozpoczął się uroczyście 19 lutego 1945 roku. Trwał on do 7 lipca. Uczęszczało wtedy 434 uczniów, a ich nauczycielami byli: Maria Gawkowska i kierownik Józef Goc.
W roku szkolnym 1946/47 szkoła funkcjonowała jako ośmioklasowa.
Dnia 20 września 1949 r. szkoła otrzymała klucze do sali gimnastycznej.
Od września 1954r. do września 1956 r. obowiązki kierownika szkolnego pełniła Maria Gawkowska.

1956 – 1972
W latach 1956- 1972 obowiązki kierownika szkoły objął Henryk Obwarzanek – nauczyciel chemii.
Do rozbudowy szkoły przystąpiono w 1963 roku i trwała ona do 1966 roku.
Henryk Obwarzanek funkcję kierownika szkoły pełnił do 1.09.1972 r.


Henryk Obwarzanek


Rozbudowana szkoła

1972 – 2002
Dnia 1 września 1972r. nominację na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie otrzymał mgr Czesław Nowak.
Pod jego kierownictwem szkoła zaczęła się przygotowywać do nadania imienia Ludowego Wojska Polskiego.
W dniu 12 października 1974 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego. Ufundowano sztandar szkolny, płaskorzeźbę bohatera oraz Ikara. Uroczystość nadania szkole imienia została opisana przez ucznia szkoły
w Porębie Zbigniewa Białasa na łamach Świata Młodych, słowami:
,, …Uroczystość skończyła się, szkoła opustoszała, ale dzień ten zostanie w pamięci wielu mieszkańców Poręby, jako dzień wielkich wzruszeń, w którym niejeden z nas postanowił być lepszy…”


Na zdjęciu dyrektor Czesław Nowak (z lewej) w czasie uroczystości nadania imienia


Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
W latach 70- tych w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie pracowali następujący nauczyciele: Maria Arabas, Wiesława Białas, Janina Cieślik, Anna Drabek, Elżbieta Sadowska, Stanisława Klimas, Halina Korkus, Halina Rok, Władysława Kucia, Eugenia Machura, Emilia Olszańska, Stefania Rok- Ziaja, Henryka Rubin, Wanda Stysińska.
W okresie kadencji dyrektora szkoły mgr Czesława Nowaka, funkcję zastępcy dyrektora szkoły pełniła mgr Halina Korkus.
Później dołączyła do nich młoda kadra nauczycieli. Byli to: Elżbieta Drabek, Bożena Góralczyk, Barbara Liman, Krystyna Mackiewicz, Zbigniew Marcoń, Janina Mielnik, Maria Mikoda, Wacława Nowak, Barbara Obwarzanek, Zdzisława Orman, Zbigniew Trepka, Maria Turek, Elżbieta Wyparło, Romualda Zacłona.
W latach 80 – tych przystąpiono do budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej, którą uroczyście oddano do użytku w styczniu 1985 roku.


Sala gimnastyczna
W połowie lat 80- tych zaszły duże zmiany w składzie grona pedagogicznego, ponieważ część nauczycieli odeszła na renty lub emerytury. Na ich miejsce przyjęto wielu młodych następców.
W ramach działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej szkoły znaczącą rolę odgrywa praca biblioteki szkolnej, świetlicy oraz pedagoga szkolnego.
Nasz szkoła może również poszczycić się dużymi osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach.
Do najważniejszych osiągnięć należały: czołowe miejsca na szczeblu wojewódzkim w konkursie matematycznym, geograficznym, z fizyki, recytatorskim, języka rosyjskiego, języka polskiego, technicznego, plastycznego.
Udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych przyniósł uczniom i nauczycielom wiele powodów do radości i satysfakcji z pracy jaką wykonują na co dzień.
Mottem naszej szkoły jest Zdrowy Tryb Życia.
Uczniowie już od najmłodszych lat zaangażowani są w uprawianie sportu.
W klasach młodszych rozgrywane są turnieje gier i zabaw ruchowych. Uczniowie klas starszych koncentrują się głównie na grach zespołowych (siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej i nożnej) oraz lekkoatletyce.
Uczestniczą także w różnych zawodach sportowych na terenie miasta, powiatu, rejonu i województwa.
W zawodach tych osiągają wysokie wyniki, których nie sposób wszystkich wymienić.
Od wielu lat na terenie naszej szkoły działają organizacje dziecięce i młodzieżowe takie jak: gromada zuchowa i drużyna harcerska. Prężnie działają również Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK, a w latach 80 – tych i 90 –tych SKO – Szkolna Kasa Oszczędności i Spółdzielnia Uczniowska.
W życiu naszej placówki określone tradycje ma także Ceremoniał Szkolny.
Związany jest z prezentowaniem sztandaru na wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych, jak ślubowanie uczniów klas pierwszych, pożegnanie absolwentów ostatnich klas, na akademiach z okazji świąt państwowych.
Poczet sztandarowy złożony z uczniów najstarszych klas uroczyście przekazuje sztandar uczniom młodszego rocznika i poleca im godnie reprezentować szkołę przez najbliższy rok słowami:

,,Przekazujemy wam sztandar szkolny, dbajcie o jego cześć i honor”.
Uroczystym wydarzeniem, na którym uczniowie dumnie reprezentowali sztandar Szkoły Podstawowej Nr 1 w Porębie, był Jubileusz 60-lecia Szkoły, który miał miejsce w październiku 1995roku.
Stanowisko wicedyrektora szkoły pełniła wtedy Halina Korkus, nauczycielka języka polskiego.
Po jej odejściu na emeryturę w 2001 roku obowiązki wicedyrektora objęła Urszula Smolarska.
Mgr Czesław Nowak pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie przez okres 30 lat, od roku 1972 do 2002, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Podczas jego kadencji szkoła otrzymała imię Wojska Polskiego oraz sztandar,
a w 1985 roku nową salę gimnastyczną.

2002 – 2008
Od września 2002 roku, w wyniku konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Poręby, dyrektorem szkoły został Gabriel Zieliński, który wcześniej pracował jako nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 w dzielnicy Poręby – Krzemiendzie.
W dniu 1 listopada 2002 roku po odejściu Gabriela Zielińskiego jego obowiązki przejęła ówczesna wicedyrektorka szkoły- Urszula Smolarska, nauczycielka przyrody.


Urszula Smolarska
Ze szkołą w Porębie jest ona związana od wielu lat, gdyż zaczynała tutaj swoją pracę pedagogiczną jako nauczyciel nauczania początkowego.
Od 1 maja 2003 roku, w wyniku kolejnego konkursu przeprowadzonego przez Urząd Miasta Poręby, obowiązki dyrektora szkoły pełni Urszula Smolarska.
Wicedyrektorką szkoły została Danuta Nowak, nauczycielka techniki i informatyki tutejszej szkoły. Swoją funkcję pełniła do sierpnia 2006r.
Od września 2006 roku stanowisko wicedyrektora szkoły objęła Ewa Romanek, nauczycielka kształcenia zintegrowanego i informatyki.
W tym czasie ważnym wydarzeniem społeczności szkolnej była uroczystość 30 – lecia nadania imienia naszej szkole.
To święto szkoły połączone z uroczystym pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów, miało miejsce 12 października 2002 roku.
Po reformie oświaty w 1999 roku część nauczycieli przeszła do nowo utworzonego gimnazjum.
Obecnie w szkole podstawowej pracuje 19 nauczycieli.
W ostatnich latach pojawiły się nowe inicjatywy dydaktyczno- wychowawcze. Bardzo aktywnie działa wiele kół zainteresowań (większość z nich prowadzona jest społecznie przez nauczycieli) m.in. języka polskiego, matematyczne, teatralne, języka angielskiego, informatyczne, historyczne, plastyczne, turystyczne, chór szkolny, klub europejski, Szkolne Koło PCK, zespół taneczny, koło szachowe.
Od kilku lat uczniowie klas szóstych naszej szkoły biorą udział w Wojewódzkim Konkursie Interdyscyplinarnym. Kilkoro z nich dostało się do II etapu tego konkursu, a uczennica klasy VI b Anna Czerska została w roku szkolnym 2006/2007 laureatką w III etapie.
Od wielu lat, na scenie MOK-u, organizowane są Przeglądy Twórczości Artystycznej Młodzieży Szkolnej dla uczniów z porębskich szkół.
Nasi uczniowie corocznie prezentują ciekawy program artystyczny a najlepsi młodzi aktorzy są nagradzani i wyróżniani przez profesjonalne jury.
W ostatnich latach dużą popularnością wśród uczniów klas trzecich cieszą się, organizowane w ramach profilaktyki dzieci pochodzących z województwa śląskiego, tzw. ,,zielone szkoły”. Dzieci wyjeżdżają w góry i nad morze. Uczestnikom zapewnia się, oprócz zajęć dydaktyczno – wychowawczych, szeroki wachlarz imprez kulturalnych i wycieczek turystyczno – krajoznawczych.
Od wielu lat, z inicjatywy dyrektora szkoły Urszuli Smolarskiej na przełomie maja i czerwca, szkoła organizuje Piknik Rodzinny.
Jest to impreza integrująca naszą placówkę ze środowiskiem. W całym mieście i gazetach lokalnych to Święto Szkoły jest szeroko propagowane. Jest to impreza, która stała się już tradycją. Jej celem jest promocja szkoły i dobra zabawa. Uczniowie przygotowują kiermasz wykonanych przez siebie prac, nauczyciele występy artystyczne dzieci dbając o wrażenia artystyczne,
a rodzice oferują naszym gościom kulinarne smakołyki. Dyrekcja częstuje kawą i herbatą. W czasie pikniku przewidziane są takie atrakcje jak pokaz walk rycerskich i tańców średniowiecznych, loteria fantowa, pokazy straży pożarnej , kawiarenka internetowa czy kiermasz ksiązki. Piknik propaguje również tradycję pieczenia ,,porębskich prażonek” w żeliwnych kociołkach.
Zebrane w czasie Pikniku Rodzinnego fundusze są przeznaczone na poprawę bazy dydaktycznej szkoły, która uatrakcyjni zdobywanie przez naszych uczniów wiedzy i umiejętności, a także przyczyni się do dalszego osiągania licznych sukcesów w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu nie tylko miasta, ale także powiatu, województwa a nawet kraju.
Szkoła współpracując z władzami miasta aktywnie uczestniczy w obchodach Dni Poręby.
Podczas tych uroczystości, które od 2004 roku zostały przeniesione z października na czerwiec, najbardziej barwnym korowodem są uczniowie naszej szkoły.
Przy współpracy z Urzędem Miasta, MOK-iem i innymi placówkami oświatowymi nasza szkoła organizuje Festiwal Ekologiczny.
Celem tej imprezy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno przyrody i potrzebę jej ochrony.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie ściśle związana jest ze środowiskiem lokalnym, poprzez współpracę z Urzędem Miasta, MOK-iem , MOPS-em, Świetlicą Środowiskową, Ośrodkiem Zdrowia, Policją, Strażą Pożarną, MPGKiM i Proboszczem parafii p.w. Ducha Świętego – ks. Andrzejem Michalakiem.
Dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli informatyki, w grudniu 2005 roku szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową z programu ,,Pracownie komputerowe dla szkół” finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
W latach 2007 i 2008 szkoła otrzymał kolejną pracownię komputerową i bibliotekę multimedialną z funduszy Unii Europejskiej.
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Poręby na placu szkolnym wybudowano Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie uczniowie naszej szkoły będą zdawać egzamin na kartę rowerową.
Od kilku lata szkoła posiada swoją stronę internetową http://www.porebasp.1republika.pl, która jest systematycznie aktualizowana.
Minione lata, to nie tylko przekształcenia organizacyjne i wzbogacanie bazy dydaktycznej, to przede wszystkim sumienie i rzetelna praca wszystkich nauczycieli i pracowników, nie będących nauczycielami.
Miarą jakości tej pracy są liczne sukcesy odnoszone przez uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych oraz to, że po latach absolwenci szkoły mówią ,,Nasza Szkoła”.

2008 – teraźniejszość

Decyzją Rady Miasta połączono Szkołę Podstawową nr 1 i Gimnazjum w Porębie w Miejski Zespół Szkół.
1 września 2008 rozpoczął się pierwszy rok szkolny w Miejskim Zespole Szkół w Porębie. Dyrektorem została mgr Iwona Muskalska, wieloletnia nauczycielka wychowania fizycznego w naszej szkole, jej zastępcami: mgr Urszula Smolarska – dotychczasowy dyrektor SP nr 1 i mgr Arkadiusz Pompka dotychczasowy dyrektor Gimnazjum w Porębie.


Iwona Muskalska
Rozpoczyna się nowy etap historii Naszej Szkoły. Wszyscy mamy nadzieję, że będzie pełen sukcesów i spełnionych marzeń uczniów, ich rodziców i nauczycieli.

Cdn…