INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY ODNOŚNIE STRAJKU W OŚWIACIE

Szanowni Rodzice,

Zgodnie z informacją związków zawodowych ZNP, od dnia 08.04.2019 r. planowany jest ogólnopolski strajk pracowników oświaty, który będzie trwał do odwołania. Referendum strajkowe potwierdza udział wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych) naszej placówki w strajku. Dyrektor szkoły będzie mógł zapewnić bezpieczne higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz zajęcia opiekuńcze pod warunkiem, że  pracownicy dydaktyczni przyjadą do pracy i nie będą strajkować lub gdy związki zawodowe nie podejmą decyzji o strajku.

W momencie zakończenia ewentualnego strajku nasza placówka będzie realizowała swoje zadania dydaktyczne oraz opiekuńczo – wychowawcze tak jak do tej pory.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczności sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego  zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z 2017 r., poz 1368 ze zm.)

Z wyrazami szacunku i wiarą w rozwiązanie sporu,

Iwona Muskalska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie