Koło ekologiczne

W dobie szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i degradacji środowiska naturalnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia: ekologia, edukacja ekologiczna,  ochrona środowiska. Będąc integralnym elementem przyrody musimy zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za stan środowiska. Dążąc do zwiększenia poziomu świadomości ekologicznej uczniów naszej szkoły,zachęcamy ich do działania w kole ekologicznym. Stosując odpowiednie metody i formy pracy będziemy kształtować ich postawę,  zgodną z etyką ekologiczną. Postaramy się stworzyć możliwość zrozumienia mechanizmów funkcjonujących w świecie przyrody, dostrzegania związków i współzależności  w otaczającym świecie, wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za otoczenie, w którym żyją.

Należy uświadomić młodym ludziom,  że człowiek powinien być mądrym gospodarzem Ziemi i umieć racjonalnie korzystać z jej bogactw,bez naruszania równowagi w przyrodzie. Będziemy starali się przekonać uczniów o potrzebie podjęcia działań w celu ochrony środowiska naturalnego.
Wiodące cele koła ekologicznego:
1. Kształtowanie szacunku dla przyrody i wrażliwości na jej piękno.
2. Wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy.
3. Uświadomienie zagrożeń środowiska wynikających z działalności człowieka.
4. Wypracowanie aktywnej postawy uczniów wobec problemów ochrony środowiska, poprzez podejmowanie działań na jego rzecz.
5. Rozbudzenie poczucia związku ze środowiskiem, uzmysłowienie, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze życie.
Wszystkich chętnych uczniów  zapraszamy do pracy w Kole Ekologicznym. Przyjdź !
Może masz pomysł jak pomóc przyrodzie?
Spotkania odbywają się w piątek godz.14.20.sala 206 lub 209.