Pomoc pedagogiczno-psychologiczna

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

1.Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego  w Porębie ma prawo być objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

2.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli, rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

4.Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz specjaliści np. surdopedagog, logopeda, terapeuta.

5.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:rodzicami ucznia, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, innymi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

6.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem. Polega ona w szczególności na:

  • dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb,
  • indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych,
  • dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych dziecka.

7.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest również w następujących formach zorganizowanych:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
6) porad i konsultacji;
7) warsztatów.

8.Wszelkich informacji oraz wsparcia w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie udziela pedagog szkolny, wychowawca oraz dyrektor szkoły.

9.Wniosek o wydanie opinii o uczniu można pobrać w sekretariacie szkoły.