Przetargi/zamówienia

 Przebudowa  boiska  wielofunkcyjnego przy MZS Poręba

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – str. 1  str.2

OGŁOSZENIE nr 529778-N-2017 z dnia 2017-06-12 r.

PROGRAM FUNCJONALNO – UŻYTKOWY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Zarządzenie w sprawie – Powołania komisji do przetargu nieograniczonego na zadania ,, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy MZS – zaprojektowanie i budowa”
Zarządzenie w sprawie – Otwarcia ofert

Zadanie pod nazwą:  „Mini strefa aktywności ruchowej przy MZS w Porębie.”

Treść do pobrania w załącznikach poniżej.

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy
  3. Umowa
  4. Przedmiar robót